در حال بارگذاری

عربستان امیدواریم که شورای امنیت به تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران رای مثبت دهد