در حال بارگذاری

عزیزی استانداران برای تأمین هزینه های درمانی از بودجه جاری خود استفاده کنند