در حال بارگذاری

فدراسیون جهانی والیبال نشسته از مهدی آشوری و خضراله ترابی تقدیر کرد