در حال بارگذاری

فقط ترامپ حضوری در نشست مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می کند