در حال بارگذاری

قرار گرفتن ۳۷۵ روستای چهارمحال و بختیاری مورد هدف برنامه توسعه اقتصادی