در حال بارگذاری

قیمت جهانی مواد غذایی برای دهمین ماه افزایش یافت