در حال بارگذاری

محرومیت در قلب استان فارس روزگار تلخ اهالی مسقان و بگدانه نابودی 700 هکتار باغ انار در پی بی تدبیری