در حال بارگذاری

مخالفت سودان با پیشنهاد امارات درباره مناقشه مرزی با اتیوپی بحران سد النهضه راهکار نظامی ندارد