در حال بارگذاری

مردم پژمان جمشیدی را به عنوان بازیگر را قبول دارند ولی بسیاری از کارگردان ها نه