در حال بارگذاری

مسجد سنگر محرومان برای مقابله با کرونا شد مردم به منصوبین دولت بدبین شده اند کار جهادی در کنار فریاد