در حال بارگذاری

مقام آمریکایی کره شمالی به توسعه تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی ادامه می دهد