در حال بارگذاری

منافع مشترک تهران و ریاض مزاحمت های آنکارا مانع از صلح می شود