--
در حال بارگذاری

نخست وزیر پاکستان با رئیس دولت طالبان گفت وگو کرد