--
در حال بارگذاری

نیروی دریایی دانمارک از حضور ناوشکن سهند و ناوبندر مکران در دریای بالتیک خبر داد