--
در حال بارگذاری

هدف آمریکا نابودی توان موشکی ایران است برای پیشرفت باید شبانه روزی و جهادی کار کنیم