در حال بارگذاری

همه امکانات آماده بود اما شیوع کرونا حرکت میدانی مراسم روز قدس را لغو کرد