در حال بارگذاری

واکسن کرونا به ۵۲ نفر در کیش تزریق شد