در حال بارگذاری

واکنش قاطعانه هرتابرلین اخراج ینس لمان با انتشار پیام نژادپرستانه خصوصی