--
در حال بارگذاری

وزیر بهداشت ۱۱۳ میلیارد تومان اعتبار به ساخت بیمارستان رازوجرگلان اختصاص یافت