در حال بارگذاری

وزیر خارجه کانادا ایران تمام داده های جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را منتشر کند