--
در حال بارگذاری

وزیر خارجه کوبا تحریمهای افتراءآمیز آمریکا را محکوم می کنیم