--
در حال بارگذاری

وصول 4000 میلیارد تومان مالیات توافقی از اصناف مالیات 1 7 میلیون واحد صنفی پرداخت شد