در حال بارگذاری

پرامیدترین وزنه بردار المپیک را از دست می دهد