در حال بارگذاری

پنتاگون پیشنهاد خروج ۹۵۰۰ سرباز آمریکایی از آلمان تایید شد