در حال بارگذاری

پیشنهادی از سوی تهران برای سفر نخست وزیر کره جنوبی به ایران مطرح نشده است