در حال بارگذاری

چاره کسری بودجه انضباط مالی است نه استقراض دولت از بانک ها