در حال بارگذاری

کمک صفر دولت به ارتقاء ایمنی معادن با وجود افزایش 20 برابری حقوق دولتی