در حال بارگذاری

یک دیپلمات آمریکایی ها بار ها نشان دادند دنبال حل و فصل منصفانه مسائل خود با دیگر کشور ها نیستند