--
در حال بارگذاری

۲۹ هزار گیلانی واکسن بوستر زدند ۲۱۷ هزار نفر در صف تزریق نوبت اول