در حال بارگذاری

۴۵ میلیارد دلار برای واکسیناسیون کرونا نیاز است