در حال بارگذاری

۶۳ درصد از خانه های روستایی استان تهران نیازمند مقاوم سازی است