در حال بارگذاری

۶۴ عضو گروه طالبان در افغانستان کشته شدند