--
در حال بارگذاری

1100 میلیارد تومان از مردم پول گرفته شد اما نهاده ای به کشور وارد نشد