--
در حال بارگذاری

آلمان بدون گاز روسیه بیشتر از 2 5 ماه دوام نمی آورد